Select your prefered cookie settings

These cookies are required for the website to function properly.

This website uses cookies for the collection of anonymous statistics.

This website is allowed to use cookies which amongst others enable sharing via social networks.

This website uses cookies for analytics, personalisation and advertising.  Click here  to learn more or change your cookie settings. By continuing to browse, you agree to our use of cookies.

Allow cookies Choose settings

Verklaring gegevensbescherming

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018


Deze website wordt geëxploiteerd door een bedrijf binnen de Dorel Juvenile-groep (hierna aangeduid als ‘wij’ of ‘ons’) en kan in sommige gevallen worden geëxploiteerd in samenwerking met een van onze distributiepartners. Het Dorel Juvenile-bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, is het Dorel Juvenile-bedrijf waaraan u uw persoonsgegevens hebt verstrekt. Voor meer informatie over de Dorel Juvenile-groep en haar merken of over het specifieke Dorel Juvenile-bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens, zie www.doreljuvenile.com of neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Wij nemen privacy op internet serieus en vinden het belangrijk dat u weet hoe wij omgaan met de informatie die wij via deze website (de ‘Website’) over u ontvangen.

 

Wij raden u aan deze Privacyverklaring helemaal te lezen zodat u volledig op de hoogte bent.

 

Welke gegevens wij verzamelen

Wanneer u de Website bezoekt, slaan onze servers uw IP-adres, domeinnaam en netwerk-ID op. In sommige landen, waaronder de landen in de Europese Economische Ruimte, kunnen deze gegevens op grond van de privacywetgeving worden beschouwd als persoonlijk identificeerbare gegevens. Deze gegevens worden geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de Website wordt doorgebracht, de bekeken pagina's en andere gebruiksgegevens bij te houden. Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze Website te meten en de inhoud van onze Website te verbeteren.

 

E-mailadressen en andere persoonlijk identificeerbare gegevens, zoals voor- en achternaam, huis- of ander fysiek adres, telefoonnummer en andere soortgelijke gegevens, zijn alleen bekend wanneer deze vrijwillig door bezoekers worden verstrekt voor de registratie van een productaankoop, nieuwsbrieven en communicatie, sweepstakes, prijsvragen of andere deelname aan beschikbare interactieve activiteiten online. Om zo goed mogelijk over onze kinderproducten te worden geïnformeerd, kunt u ook vrijwillig informatie verstrekken over de samenstelling van uw gezin, inclusief de naam en leeftijd van uw kinderen. U kunt ook doorgeven wat uw uitgerekende bevallingsdatum is. Wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van deze gevoelige gegevens.

 

Gebruiken en delen van verzamelde gegevens

Persoonlijk identificeerbare gegevens die worden verzameld over bezoekers van deze Website, worden bewaard door ons of door onze moeder-, dochter- of zusterbedrijven (‘Gelieerde Ondernemingen’), tenzij tijdens het verzamelen ervan anders wordt vermeld. Deze persoonlijk identificeerbare gegevens worden door ons en onze Gelieerde Ondernemingen niet verkocht, doorgegeven of anderszins verstrekt aan partijen buiten deze bedrijven, behalve zoals hieronder aangegeven of indien openbaarmaking wettelijk verplicht is.

 

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden: (1) contact opnemen met klanten naar aanleiding van terugroepacties, (2) inzicht krijgen in het gebruik van onze Website en verbeteringen aanbrengen, (3) prijzen toekennen, (4) reageren op specifieke verzoeken van bezoekers, (5) voor zover nodig ouderlijke toestemming verkrijgen voor bezoekers jonger dan 16 jaar (of de toepasselijke meerderjarige leeftijd indien deze in een bepaald land hoger is), (6) voor zover nodig de noodzakelijke kennisgevingen doen aan bezoekers of hun ouders of voogden, (7) de veiligheid of integriteit van onze Website beschermen wanneer dat nodig is, (8) u kennisgevingen en verzoeken sturen met betrekking tot de Website, onze producten of onze Gelieerde Ondernemingen, (9) uw gegevens delen met erkende retailers en distributeurs om onze producten aan u te promoten, en (10) in het algemeen onze producten en/of producten van onze Gelieerde Ondernemingen aan u promoten en verkopen.

 

Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden voor de volgende doeleinden:

  • dienstverlening aan ons ten behoeve van bovenstaande doeleinden, zoals website hosting, professionele diensten (met inbegrip van IT-diensten en bijbehorende infrastructuur), klantenservice, verzending van door u bestelde artikelen, exploitatie van deze Website, auditing en vergelijkbare diensten die nodig zijn voor de exploitatie van de Website en door u aangevraagde diensten. In dergelijke gevallen worden de gegevens alleen gedeeld voor het aangegeven doel en niet voor eigen gebruik door de dienstverlener;
  • in verband met een feitelijke of mogelijke bedrijfsreorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van (een deel van) onze activiteiten, activa of aandelen;
  • aan bevoegde handhavingsinstanties, regelgevings- of overheidsinstanties, rechtbanken of andere derden wanneer wij van mening zijn dat verstrekking noodzakelijk is (i) op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen; en
  • aan andere personen indien u daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven vermelde persoonsgegevens is afhankelijk van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.

 

Normaal gesproken zullen wij echter alleen persoonsgegevens van u verzamelen (i) wanneer wij die nodig hebben om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u onze producten koopt, (ii) wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigde belang is en uw rechten niet zwaarder wegen, bijvoorbeeld om onze marketing op u af te stemmen, of (iii) wanneer wij uw toestemming daarvoor hebben. In sommige gevallen kunnen wij ook een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens van u te verzamelen of kunnen wij de persoonsgegevens anderszins nodig hebben om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen.

 

Als wij u vragen om persoonsgegevens te verstrekken om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om een overeenkomst met u uit te voeren, zullen wij dit toelichten en u laten weten of het verstrekken van uw persoonsgegevens al dan niet verplicht is (en wat de mogelijke gevolgen zijn als u uw persoonsgegevens niet verstrekt).

 

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (of die van derden), hebben deze belangen over het algemeen betrekking op: het beheer van ons platform en de communicatie met u voor zover die nodig is om onze diensten aan u te leveren, het beantwoorden van uw vragen, het verbeteren van ons platform, het uitvoeren van marketing, of met het oog op het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. Wij kunnen ook nog andere gerechtvaardigde belangen hebben; in dat geval zullen wij u laten weten wat die gerechtvaardigde belangen zijn.

 

Als wij gevoelige informatie van u verzamelen, zoals gegevens over uw gezondheid (inclusief uw zwangerschapsstatus), zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verwerken van deze gegevens.

 

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over de rechtsgrond waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 

Kinderen

Ons beleid is dat bezoekers van onze Website die jonger zijn dan 16 jaar (of de toepasselijke meerderjarigheidsleeftijd indien deze in een bepaald land hoger is), zonder toestemming van hun ouders geen informatie op onze Website mogen posten of verstrekken. U dient toezicht te houden op de online-activiteiten van uw kinderen en u kunt eventueel gebruikmaken van tools voor ouderlijk toezicht (beschikbaar via online-diensten en softwareaanbieders) die helpen om een kindvriendelijke internetomgeving te bieden. De Website is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar. Wij verzamelen niet doelbewust persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen onder de 13 jaar. Als blijkt dat wij persoonlijk identificeerbare gegevens van een kind onder de 13 jaar hebben verkregen, zullen wij die verwijderen.

 

Cookies, web beacons en online-reclame

Er kan gebruik worden gemaakt van zogenoemde ‘cookies’ om gepersonaliseerde informatie te leveren. Een ‘cookie’ is een gegevensbestandje dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens in uw browser wordt opgeslagen, zodat wij u bij uw terugkeer herkennen. Meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke trackingtechnologie kunt u vinden in onze Cookieverklaring.

 

Toegang tot social media

Als u zich aanmeldt bij of wordt doorgelinkt naar de Website vanaf een social-media-site, zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e.d., vallen alle gegevens die u aan ons verstrekt (of hebt verstrekt) onder de Privacyverklaring van die site. Wij hebben geen zeggenschap over en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die websites. U dient de Privacyverklaring van de betreffende websites te raadplegen.

 

Beveiliging

Deze Website beschikt over technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Maatregelen die wij in verschillende omstandigheden gebruiken om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging, zijn onder meer versleuteling, beveiligde toegangspunten tot onze servers, kwetsbaarheidsscans, penetratietesten en ‑monitoring en training van ons personeel. Geen enkel systeem is echter perfect of kan garanderen dat ongeautoriseerde toegang of diefstal van gegevens uitgesloten zijn.

 

Internationale doorgifte van gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar en worden verwerkt in andere landen dan het land waar u woont. De privacywetgeving in die landen kan afwijken van de wetgeving in uw eigen land.

 

Google Cloud host onze site-servers. Deze kunnen in verschillende landen worden gehost, afhankelijk van de Website die u gebruikt. Verder zijn onze groepsmaatschappijen en externe dienstverleners en partners wereldwijd actief, onder andere in Frankrijk, waar ons belangrijkste datacenter zich bevindt. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen, wij deze in verschillende landen kunnen verwerken.

 

We hebben echter maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Daarbij gaat het onder meer om de implementatie van de door de Europese Commissie gehanteerde modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens tussen onze groepsmaatschappijen. We hebben ook waarborgen geïmplementeerd met onze externe dienstverleners en partners. Meer details en kopieën van de modelcontractbepalingen zijn op verzoek verkrijgbaar.


Bewaren van gegevens

Wij bewaren de van u verzamelde persoonsgegevens voor zover wij daar een permanente, legitieme zakelijke reden voor hebben, bijvoorbeeld om u een door u gevraagde dienst te leveren, om uw informatie te bewaren voor toekomstige marketingdoeleinden of om aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten te voldoen.

 

Als wij geen permanente legitieme zakelijke reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in back-up-archieven), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en niet verder verwerken totdat verwijdering mogelijk is.

 

Websites van derden

Deze Website kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die andere websites of van websites waarnaar zij op hun beurt verwijzen.

 

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

Als u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte, of in bepaalde andere situaties, hebt u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming (die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens):

 

  • het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te laten verwijderen;

 

  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, om ons te vragen de verwerking te beperken of om overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan te vragen;

 

  • het recht om ervoor te kiezen geen marketingberichten te ontvangen die wij van tijd tot tijd versturen. U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de link 'afmelden' of 'opt out’ in de marketingmails die wij u sturen. Uw voorkeuren voor marketing per e-mail, telefoon en post kunt u ook opgeven bij aanmelding of op elk ander moment door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens;

 

  • het recht om uw toestemming in te trekken in het geval wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die wij voorafgaand daaraan hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

 

Alle verzoeken van personen die hun rechten op het gebied van gegevensbescherming willen uitoefenen, worden door ons in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving afgehandeld.

 

U hebt ook het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

 

Wijzigingen en updates

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien. Wanneer wij deze Privacyverklaring bijwerken, zullen wij passende maatregelen treffen om u daarover te informeren, afhankelijk van het belang van de doorgevoerde wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met ons privacybeleid, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk te staken. Bovenaan deze Privacyverklaring staat weergegeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

 

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar ....

Quinny introduces NXTGEN stroller line - Perfect for life's imperfect moments

Quinny empowers urban millennial parents to walk their way; transforming parenthood into a carefree exploration. The new NXTGEN stroller line consists of three different strollers